Bảng giá nhụy hoa nghệ tây tại Iran

Bảng giá nghệ tây

xin lưu ý rằng thuật ngữ bảng giá này là EX-Work, có nghĩa là nếu bạn là nhà nhập khẩu tại quốc gia của bạn, có rất nhiều chi phí sẽ cộng vào giá này như 1 lần vận chuyển từ Ex work đến sân bay hải quan 2- Thuế xuất khẩu 3- Kiểm tra phòng thí nghiệm xin giấy phép xuất khẩu 4-giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật5- giấy chứng nhận gốc 6- chênh lệch giữa giá DolLar thị trường và giá đô la của chính phủ 7- thủ tục hải quan 8- kiểm tra Ex-Ray 9- vận chuyển đến nơi nhận.

nhấp vào URL này để xem bảng giá cập nhật 

Bảng giá nhụy hoa nghệ tây tại 2023-08-10

UP-Date: 2023-08-10 Ex work Payment đô la tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi bán buôn số lượng lớn trong túi nhựa 500gram KG / USD 

Product specification & quality   Price US$ 
OTOI Super Negin premium saffron 1350  US$
OTOI Super Negin  saffron 1300  US$
Super Negin saffron  1175  US$
Negin saffron 1035  US$
Super Sargol saffron 1040  US$
Sargol Saffron 1000  US$
Brocken Sargol Saffron 968  US$
Super Pushal  Qalamdar 969  US$
Pushal Saffron 900  US$
Saffron Bunch 820  US$
Saffron Style 280   US$
Saffron pollen 90   US$
Sargol saffron powder 968  US$
Pushal Saffron Powder 900  US$
Bunch saffron powder 820  US$
Style Saffron powder 280  US$

Bảng giá nhụy hoa nghệ tây tại 2023-02-14

UP-Date: 2023-02-14 Ex work Payment đô la tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi bán buôn số lượng lớn trong túi nhựa 500gram KG / USD 

Product specification & quality   Price  US $
OTOI Super Negin premium saffron 1100  US$
OTOI Super Negin  saffron 1035 US$
Super Negin saffron  1005 US$
Negin saffron 885  US$
Super Sargol saffron 886  US$
Sargol Saffron 880  US$
Brocken Sargol Saffron 827  US$
Super Pushal  Qalamdar 825  US$
Pushal Saffron 800  US$
Saffron Bunch 790  US$
Saffron Style 80   US$
Saffron pollen 70   US$
Sargol saffron powder 880  US$
Pushal Saffron Powder 800  US$
Bunch saffron powder 790  US$
Style Saffron powder 79  US$

UP-Date: 2023-01-03 Ex work Payment đô la tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi bán buôn số lượng lớn trong túi nhựa 500gram KG / USD

Bảng giá nhụy hoa nghệ tây tại 2023-01-03 

Product specification & quality  Price  US $
OTOI Super Negin premium saffron 1200   US$
OTOI Super Negin  saffron 1143  US$
Super Negin saffron  1104 US$
Negin saffron 934   US$
Super Sargol saffron 936   US$
Sargol Saffron 935    US$
Brocken Sargol Saffron 919    US$
Super Pushal  Qalamdar 908   US$
Pushal Saffron 890   US$
Saffron Bunch 800    US$
Saffron Style 80     US$
Saffron pollen 70      US$
Sargol saffron powder 919   US$
Pushal Saffron Powder 850    US$
Bunch saffron powder 790     US$
Style Saffron powder 79     US$

UP-Date: 2022-12-08 Ex work Payment đô la tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi bán buôn số lượng lớn trong túi nhựa 500gram KG / USD

Bảng giá nhụy hoa nghệ tây tại 2022-12-08

Giá này rất thấp đây là thời điểm rất tốt để mua

Product specification & quality  Price  US $
OTOI Super Negin premium saffron 1250   US$
OTOI Super Negin  saffron 1190  US$
Super Negin saffron  1150 US$
Negin saffron 973   US$
Super Sargol saffron 975   US$
Sargol Saffron 978    US$
Brocken Sargol Saffron 919    US$
Super Pushal  Qalamdar 908   US$
Pushal Saffron 890   US$
Saffron Bunch 800    US$
Saffron Style 80     US$
Saffron pollen 70      US$
Sargol saffron powder 919   US$
Pushal Saffron Powder 850    US$
Bunch saffron powder 790     US$
Style Saffron powder 79     US$

UP-Date: 2022-12-03 Ex work Payment đô la tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi bán buôn số lượng lớn trong túi nhựa 500gram KG / USD

Bảng giá nhụy hoa nghệ tây tại 2022-12-03

Product specification & quality  Price  US $
OTOI Super Negin premium saffron 1360   US$
OTOI Super Negin  saffron 1296   US$
Super Negin saffron  1260 US$
Negin saffron 1058   US$
Super Sargol saffron 1012    US$
Sargol Saffron 1064    US$
Brocken Sargol Saffron 929    US$
Super Pushal  Qalamdar 938   US$
Pushal Saffron 920    US$
Saffron Bunch 901     US$
Saffron Style 100     US$
Saffron pollen 60      US$
Sargol saffron powder 950   US$
Pushal Saffron Powder 900    US$
Bunch saffron powder 890     US$
Style Saffron powder 89     US$

UP-Date: 2022-11-15 Ex work Payment đô la tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi bán buôn số lượng lớn trong túi nhựa 500gram KG / USD

Bảng giá nhụy hoa nghệ tây tại 2022-11-15
Product specification & quality  Price  US $
OTOI Super Negin premium saffron 1479   US$
OTOI Super Negin  saffron 1409   US$
Super Negin saffron  1370    US$
Negin saffron 1150    US$
Super Sargol saffron 1100    US$
Sargol Saffron 1064    US$
Brocken Sargol Saffron 1010    US$
Super Pushal  Qalamdar 1020    US$
Pushal Saffron 1000    US$
Saffron Bunch 980     US$
Saffron Style 110     US$
Saffron pollen 80      US$
Sargol saffron powder 1064   US$
Pushal Saffron Powder 1000    US$
Bunch saffron powder 980     US$
Style Saffron powder 110      US$

Ưu đãi đặc biệt  cho Việt Nam  đến ngày 2022-11-30   giao hàng tại sân bay quốc tế trước sân bay hải quan:

Super Negin premium    1 kg   C&F international airport Vietnam  2088 US $  = 2756 Canadian dollar

Super Negin premium    2 kg   C&F international airport Vietnam  3749 US $  = 4949 Canadian dollar

Super Negin premium    3 kg   C&F international airport Vietnam  5410 US $  = 7141 Canadian dollar

Super Negin premium    4 kg   C&F international airport Vietnam  7071 US $  = 9334 Canadian dollar

Super Negin premium    5 kg   C&F international airport Vietnam  8732 US $  = 11527 Canadian dollar

Super Negin premium    6 kg   C&F international airport Vietnam  10393 US $  = 13719 Canadian dollar

Super Negin premium    7 kg   C&F international airport Vietnam  12055 US $  = 15914 Canadian dollar

Super Negin premium    8 kg   C&F international airport Vietnam  13716 US $  = 18105 Canadian dollar

UP-Date: 2022-11-10 Ex work Payment đô la tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi bán buôn số lượng lớn trong túi nhựa 500gram KG / USD

Bảng giá nhụy hoa nghệ tây tại 2022-11-10

Product specification & quality  Price  US $
OTOI Super Negin premium saffron 1480   US$
OTOI Super Negin  saffron 1410    US$
Super Negin saffron  1371    US$
Negin saffron 1150    US$
Super Sargol saffron 1100    US$
Sargol Saffron 1064    US$
Brocken Sargol Saffron 1010    US$
Super Pushal  Qalamdar 1020    US$
Pushal Saffron 1000    US$
Saffron Bunch 980     US$
Saffron Style 110     US$
Saffron pollen 80      US$
Sargol saffron powder 1064   US$
Pushal Saffron Powder 1000    US$
Bunch saffron powder 980     US$
Style Saffron powder 110      US$

UP-Date: 2022-10-28 Ex work Payment đô la tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi bán buôn số lượng lớn trong túi nhựa 500gram KG / USD

Bảng giá nhụy hoa nghệ tây tại 2022-10-28

Product specification & quality  Price  US $
OTOI Super Negin premium saffron 1483   US$
OTOI Super Negin  saffron 1415    US$
Super Negin saffron  1378    US$
Negin saffron 1150    US$
Super Sargol saffron 1100    US$
Sargol Saffron 1064    US$
Brocken Sargol Saffron 1010    US$
Super Pushal  Qalamdar 1020    US$
Pushal Saffron 1000    US$
Saffron Bunch 980     US$
Saffron Style 110     US$
Saffron pollen 80      US$
Sargol saffron powder 1064   US$
Pushal Saffron Powder 1000    US$
Bunch saffron powder 980     US$
Style Saffron powder 110      US$

UP-Date: 2022-10-25 Ex work Payment đô la tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi bán buôn số lượng lớn trong túi nhựa 500gram KG / USD

Bảng giá nhụy hoa nghệ tây tại 2022-10-25
Product specification & quality  Price  US $
OTOI Super Negin premium saffron 1545    US$
OTOI Super Negin  saffron 1490    US$
Super Negin saffron  1450    US$
Negin saffron 1192    US$
Super Sargol saffron 1150    US$
Sargol Saffron 1099    US$
Brocken Sargol Saffron 1064    US$
Super Pushal  Qalamdar 1070    US$
Pushal Saffron 1030    US$
Saffron Bunch 1192    US$
Saffron Style 120     US$
Saffron pollen 88     US$
Sargol saffron powder 1065    US$
Pushal Saffron Powder 1030    US$
Bunch saffron powder 1191    US$
 Style Saffron powder 120      US$
Giá nghệ tây

Special offer  for Vietnam  until  2022-11-20   delivery at the international airport before the customs airport

Super Negin premium    1 kg   C&F international airport Vietnam  2088 US $  = 2756 Canadian dollar

Super Negin premium    2 kg   C&F international airport Vietnam  3749 US $  = 4949 Canadian dollar

Super Negin premium    3 kg   C&F international airport Vietnam  5410 US $  = 7141 Canadian dollar

Super Negin premium    4 kg   C&F international airport Vietnam  7071 US $  = 9334 Canadian dollar

Super Negin premium    5 kg   C&F international airport Vietnam  8732 US $  = 11527 Canadian dollar

Super Negin premium    6 kg   C&F international airport Vietnam  10393 US $  = 13719 Canadian dollar

Super Negin premium    7 kg   C&F international airport Vietnam  12055 US $  = 15914 Canadian dollar

Super Negin premium    8 kg   C&F international airport Vietnam  13716 US $  = 18105 Canadian dollar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giá nghệ tây

Special offer  for Vietnam  until  2022-11-20   delivery at the international airport before the customs airport  

Sargol saffron powder   1 kg   1591 US $      = 2101 Canadian dollar

Sargol saffron powder   2kg     2770 Us$      =  3656 Canadian dollar

Sargol saffron powder   3 kg    3948 US$     =5211 Canadian dollar

Sargol saffron powder   4 kg    5126 US$     =6767 Canadian dollar

Sargol saffron powder   5 kg    6305 US$     = 8322 Canadian dollar

Sargol saffron powder  10 kg   12279 US$   = 16209 Canadian dollar

Sargol saffron powder   20 kg   24132 US$  = 31854 Canadian dollar

Pushal saffron powder   1 kg  1484 US$   = 1959 Canadian dollar

Pushal saffron powder    2 kg  2594 US$  = 3424 Canadian dollar

Pushal saffron powder    3 kg   3703 US$ = 4888 Canadian dollar

Pushal saffron powder    4 kg   4813  US$ =6353 Canadian dollar

Pushal saffron powder    5 kg   5922  US$ =7817 Canadian dollar

Pushal saffron powder   10 kg  11590  US$ =15298 Canadian dollar

Pushal saffron powder   20 kg   22752  US$ =30033 Canadian dollar

Konj saffron powder       1kg     1381 US$    =1823 Canadian dollar

Konj saffron powder       2kg     2387 US$    =3151 Canadian dollar

Konj saffron powder       3kg     3393 US$    =4479 Canadian dollar

Konj saffron powder       4kg     4399 US$    =5706 Canadian dollar

Konj saffron powder       5kg     5405 US$    =7134 Canadian dollar

Konj saffron powder      10kg    10572 US$    =13956 Canadian dollar

Konj saffron powder       20kg    20701 US$    =27352 Canadian dollar

UP-Date: 2022-10-20 Ex work Payment đô la tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi bán buôn số lượng lớn trong túi nhựa 500gram KG / USD

Bảng giá nhụy hoa nghệ tây tại 2022-10-20
Product specification & quality  Price  US $
OTOI Super Negin premium saffron 1548    US$
OTOI Super Negin  saffron 1500    US$
Super Negin saffron  1451    US$
Negin saffron 1193    US$
Super Sargol saffron 1151    US$
Sargol Saffron 1100    US$
Brocken Sargol Saffron 1066    US$
Super Pushal  Qalamdar 1070    US$
Pushal Saffron 1030    US$
Saffron Bunch 1193      US$
Saffron Style 120     US$
Saffron pollen 88        US$
Sargol saffron powder 1066    US$
Pushal Saffron Powder 1030    US$
Bunch saffron powder 1193      US$
 Style Saffron powder 120      US$
Giá nghệ tây

UP-Date: 2022-10-16 Ex work Payment đô la tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi bán buôn số lượng lớn trong túi nhựa 500gram KG / USD

Giá nghệ tây

Bảng giá nhụy hoa nghệ tây tại 2022-10-16
Product specification & quality  Price  US $
OTOI Super Negin premium saffron 1548    US$
OTOI Super Negin  saffron 1320    US$
Super Negin saffron  1233    US$
Negin saffron 1166    US$
Super Sargol saffron 1133    US$
Sargol Saffron 1100    US$
Brocken Sargol Saffron 1066    US$
Super Pushal  Qalamdar 1075    US$
Pushal Saffron 1050    US$
Saffron Bunch 800      US$
Saffron Style 128      US$
Saffron pollen 88        US$
Sargol saffron powder 1066    US$
Pushal Saffron Powder 1050    US$
Bunch saffron powder 800      US$
 Style Saffron powder 128      US$

Giá nghệ tây

UP-Date: 2022-10-30 Ex work Payment đô la tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi bán buôn số lượng lớn trong túi nhựa 500gram KG / USD 

lực thuế hải quan đến năm 2020-10-30
special offer until 20200-10-30  only for vietnam C&F  US$ C&F Ca$
Sargol saffron powder   1 kg    1591 US$ 2101  Ca$
Sargol saffron powder    2kg     2770 US$ 3656  Ca$
Sargol saffron powder   3 kg    3948 US$ 5211  Ca$
Sargol saffron powder   4 kg     5126 US$  6767  Ca$
Sargol saffron powder   5 kg    6305 US$ 8322  Ca$
Sargol saffron powder  10 kg 12279 US$   16209 Ca$
Sargol saffron powder  20 kg  24132 US$  31854 Ca$
Pushal saffron powder  1 kg  1484 US$   1959  Ca$ 
Pushal saffron powder   2 kg   2594 US$   3424 Ca$  
Pushal saffron powder   3 kg  3703 US$   4888 Ca$ 
Pushal saffron powder   4 kg     4813  US$   6353 Ca 
Pushal saffron powder   5 kg    5922  US$   7817 Ca$ 
Pushal saffron powder  10 kg   11590 US$  15298 Ca$ 
Pushal saffron powder  20 kg     22752 US$ 30033 Ca$ 
Konj saffron powder      1kg 1381 US$  1823 Ca$ 
Konj saffron powder       2kg 2387 US$  3151 Ca$ 
Konj saffron powder       3kg       3393 US$ 4479 Ca$ 
Konj saffron powder       4kg      4399 US$  5706  Ca$ 
Konj saffron powder       5kg 5405 US$  7134 Ca$ 
Konj saffron powder      10kg     10572 US$  13956 Ca$ 
Konj saffron powder       20kg     20701 US$  27352 Ca$ 
Giá nghệ tây

 UP-Date: 2022-10-10 Ex work Payment đô la tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi bán buôn số lượng lớn trong túi nhựa 500gram KG/ USD

Bảng giá nhụy hoa nghệ tây tại 2022-10-10
roduct specification and quality             Price  US $
OTOI Super Negin premium saffron 1275 USD
Super Negin saffron  1210 USD
Negin saffron 1170 USD
Super Sargol saffron 1119 USD
Sargol Saffron 1100 USD
Brocken Sargol Saffron 1095 USD
Super Pushal  Qalamdar 1101 USD
Pushal Saffron 1099 USD
Sargol saffron powder 1110 USD
Pushal Saffron Powder 1190 USD
Bunch saffron powder  810  USD
Style Saffron powder 119  USD
Saffron Bunch 800  USD
Saffron Style 119   USD
Saffron pollen 88     USD

Giá saffron tại Iran là giá hợp lý so với các thị trường khác.
bạn phải trả giá saffron tại thị trường iran nhưng bạn sẽ có được chất lượng tốt nhất là saffron tự nhiên nguyên chất 100%.

giá nghệ tây   bạn có thể tìm thấy giá nghệ tây cập nhật trên trang này

bảng giá nghệ tây